Afinitor (everolimus)

Afinitor er den første orale mTOR hemmer for pasienter med langtkommet nyrecellekarsinom (RCC), der behandling med VEGF-hemmer har sviktet. Afinitor inneholder virkestoffet everolimus.
Behandlingen av avansert nyrecellekarsinom har hatt en rask utvikling de siste årene. Fremveksten av flere nye behandlinger har ført til hyppig bruk av sekvensiell behandling med VEGF-tyrosinkinasehemmer (TKI). Inntil nå har ingen behandlinger kunnet vise fase III-bevis etter sykdomsprogresjon på en innledende VEGF-rettet behandling.